logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Historie

V 6./7. století oblast osídlil slovanský kmen Milèanù. roku 923 jsou poraženi králem Jindřichem I., èímž je zahájeno nìmecké osidlování. Zemì patří k Míšeòské marce, jistou dobu je polská a èeská. V této dobì je založen hrad (Budyšín) jako hranièní tvrz. V roce 1253 připadá vìtší èást Horní Lužice Braniborsku.

V roce 1346 zakládá Zhořelec, Lubaò, Lobava, Budyšín, Žitava a Kamenz Šestimìstí, které sloužilo jako svaz na ochranu zemského míru. Horní Lužice v této dobì patří k Èechám a vzmáhá se díky výrobì sukna a obchodu. V roce 1526 se připadá Horní Lužice (pojmenování od 15. stol.) jako èeská vedlejší zemì k Rakousku. Do mìst se dostává reformace, srbské obyvatelstvo zùstává z èásti katolické. Následkem zmatkù dochází k zániku soukenictví.

Od roku 1635 mìli sasští kurfiřtové Horní Lužici ve svém lénu. Celá zemì trpìla 30letou válkou. Poté zažívá Žitava rozkvìt díky výrobì plátna. V 18. století otřese celou oblastí 7letá válka (1756-1763). Roku 1815 připadne východní èást Horní Lužice prusské provincii Slezsko, zbytek zùstává Sasku.

Od roku 1850 se z Horní Lužice stává významná prùmyslová oblast. Po druhé svìtové válce v roce 1945 připadá území východnì od Nisy Polsku, západní èást je pod sovìtskou okupaèní správou.

V roce 1952 se ruší zemì Sasko a oblast se vèlení do okresu Drážďany v NDR. Krajinu zmìní intenzivní tìžba hnìdého uhlí. Od roku 1990 se stává Horní Lužice souèástí obnoveného Svobodného státu Sasko. Díky otevření hranic lze dnes podnikat výlety a túry krajinou na druhé stranì Nisy a Žitavského pohoří.